Antennelauget FLIMMERIndkalder til ordinær generalforsamling
Torsdag den 31. Marts 2005 kl. 19.00
På Havdrup Skole, i Storrum 1A

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om antennelaugets virksomhed 
3. Aflæggelse af årsregnskab 2004
4 Indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen:
  • Ombygning af kabelnettet med returvej samt indførelse af Bredbånd Internet
    Se bilag
  • Afstemning om TV2 Charlie’s fremtid i nettet. Pris: kr. 108,00 pr. medl.
Forslag fra medlem Jørgen Svendsen:
  • Ønske om tilføjelse af tv kanalen Hallmark Entertainment. 
    Se bilag.
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af årskontingent, tilslutningsafgifter og rykkergebyr
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter
Gert Poulsen, Karsten H. Larsen og Michael Jantunen er på valg. Alle modtager genvalg. Da Ove Halfdan har valgt at udtræde af bestyrelsen, overtager Lis Larsen posten som kasserer. Suppleant Ole Schou overtager herefter den ledige plads i bestyrelsen ind til næste generalforsamling.Nuværende suppleant Peter Kristiansson modtager også genvalg.Der søges derfor en villig kandidat til den ledige anden suppleantpost.
7. Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant
Bestyrelsen foreslår genvalg af de nuværende revisorer Michael Christiansen og Søren Tvede, samt Jan Priess som revisorsuppleant. Alle modtager gerne genvalg.
8. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være et af bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest TIRSDAG DEN 15. MARTS 2004.  

 

Forslag fra Jørgen Svendsen fremsendt til bestyrelsen pr. e-mail.

15. februar 2005

Til Flimmer’s bestyrelse.

Til den kommende generalforsamling foreslår jeg, at Hallmark tilføjes Flimmer’s kanaludbud.
Begrundelse: Hallmark sender mange nye film samt film, som ikke sendes på de andre kanaler. Stort set alle de kanaler vi har i dag sender de samme film igen og igen, hvilket jeg ikke har observeret er tilfældet for Hallmark.

Venlig hilsen
Jørgen Svendsen
Horseløkke 15

Bestyrelsen:

Pris som skal tillægges årets kontingent for tv kanalen Hallmark Intertainment: kr. 70,00 pr. medl.  (som erstatning for Charlie)

Som tilføjelse til kanaludbuddet (ny kanal)  kr. 120,00 pr. medl. (2005)