Antennelauget Flimmer

www.flimmertv.dk

Medlem af : De Danske antenneanlæg

Havdrup d.8. marts 2004.

Der er kommet i alt fem forslag fra medlemmerne.
Men der er gengangere, således at der er seks forslagsstillere.
Deres forslag kan ses på bagsiden.

Dette er også årsagen til, at forslagene efterfølgende er oplistet, nogle i forkortet tilstand. De fem forslag er her opført med bogstaver, som henviser til de samme forslag på bagsiden. Bl.a. som støtte for medlemmernes stilling til forslagene, er de økonomiske konsekvenser af de enkelte forslag anført, hvor der er sådanne.  Klik her for at se alle forslag>>>>>

A.
Formandens beretning udsendes til medlemmerne før generalforsamlingen sammen med indkaldelsen.  
B.
Vedtægtsændring § 7 stk. 6. Forslaget handler om, at der skal kunne stemmes ved fuldmagt.
 
Læs venligst den fulde ordlyd af forslaget på bagsiden. 
Bemærkning: Da der er tale om vedtægtsændring, gælder der de samme regler, som der allerede er redegjort for i forb. m. bestyrelsens ændringsforslag. Se evt. indkaldelsen. Endvidere kan der blive behov for, at punktet yderligere behandles på den allerede indkaldte ekstraordinære generalforsamling, hvorfor denne dagsorden hermed tilføjes et punkt herom.  
C. Genindførelsen af ZULU i vores net snarest muligt.
Ordlyden varierer hos de seks forslagsstillere.  
Bemærkning: På side 3 i regnskab/budget fremgår det, at forslagets vedtagelse forhøjer kontingentet med kr. 120,00 for indeværende budget.
D. Indførelse af TV2’s Charlie ved sendestart ultimo 2004 som ny ekstra kanal.
Bemærkning: Da der skal oprettes ny modtager med alt det dertil hørende udstyr, skal der bruges ca. kr. 40.000,00 for at gøre hovedstationen klar til dette formål. Dette forhøjer kontingentet med kr. 108,00. Endvidere vil det være nødvendigt at opkræve et beløb til betaling for kanalen for første halvår 2005. Sammenlignet med Zulu vil dette betyde yderligere kr.60,00. Forslaget vil samlet forhøje kontingentet med. Kr. 168,00.
E. Genindførelse af radiosenderen Voice i vores net snarest muligt.

Bemærkning: På side 3 i regnskab/budget fremgår det, at forslagets vedtagelse forhøjer kontingentet med kr. 30,00 for indeværende budget.

På bestyrelsens vegne

Ove Halfdan-Nielsen
Kasserer