Antennelauget Flimmer
Medlem af : De Danske antenneanlæg

Formand:
Gert Poulsen
Fåreløkke  14
4622 Havdrup
e-mail: gpo@post7.tele.dk
Kasserer:
Ove Halfdan-Nielsen
Horseløkke  99
4622 Havdrup
e-mail: oveha@post2.tele.dk
 
CVR-nr: 17996282
Bank: Nordea

Forslag om ændring af vedtægternes § 11, stk. 1 og 2.

Driftslikviditeten kan være meget anstrengt hen gennem foråret, indtil kontingentbetalingerne strømmer ind omkring 5. maj. Fra 01.01.-30.-04.2003 brugte vi 260.000,00 kr. til driften. At vi i øvrigt har en pæn kassebeholdning pt. skyldes selvfølgelig, at vi har en stor pose penge lagt til side dels til ny hovedstation og dels til opgradering af anlægget i øvrigt. Disse penge skal være tilstede og må kun i nødstilfælde bruges til driften.

§ 11.

Gammel tekst:
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og forfalder til betaling hvert år den 1. Maj. Betaling kan kun gyldigt ske ved anvendelse af det fremsendte indbetalingskort eller via Pengeinstitutternes Betalings Service ( PBS).
 
Ny tekst:
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Betalingen falder i to rater. Første rate forfalder 1. januar og er et á conto beløb svarende til halvdelen af forrige års kontingent. Anden rate forfalder 1. maj og udgør årets fastsatte kontingent minus første rate. Betaling kan kun gyldigt ske ved anvendelse af det fremsendte indbetalingskort eller via Pengeinstitutternes Betalings Service (PBS).
 
Gammel tekst:
Stk. 2. Såfremt kontingentet ikke er betalt senest 5. Maj samme år, skal bestyrelsen efter skriftlig påkrav overgive fordringen til retslig inkasso. Bestyrelsen er samtidig pligtig, ved sin montør, at afbryde antennesignalet, jf. § 5. Afbrydelsen af signalet fritager ikke medlemmet for betaling af forfaldent medlemskontingent, ligesom medlemmet er forpligtet at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende betaling, herunder rykkergebyr fastsat af generalforsamlingen, udgifter til afbrydelse af signalet samt inkassoomkostninger.
 
Ny tekst:
Stk. 2. Såfremt kontingentet ikke er betalt senest henholdsvis 5. januar og 5. maj samme år eller nærmeste bankdag herefter, skal bestyrelsen efter skriftlig påkrav overgive fordringen til retslig inkasso. Bestyrelsen er samtidig pligtig, ved sin montør, at afbryde antennesignalet, jf. § 5. Afbrydelsen af signalet fritager ikke medlemmet for betaling af forfaldent medlemskontingent, ligesom medlemmet er forpligtet at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende betaling, herunder rykkergebyr fastsat af generalforsamlingen, udgifter til afbrydelse af signalet samt inkassoomkostninger.

Med venlig hilsen

bestyrelsen