Antennelauget FLIMMER

 
 

Indkalder til ordinær generalforsamling

  Mandag den 25. Marts 2002 kl. 19.00

  Fælleshuset Ørnesædet, Tyreløkke 62

 

Dagsorden:

 

 

1.

Valg af dirigent

 

2.

Beretning om antennelaugets virksomhed

 

3.

 

Aflæggelse af årsregnskab 2001

4.

Indkomne forslag

  • Forslag fra bestyrelsen:

   Vedtægtsændringer

 

5.

Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af årskontingent, tilslutningsafgifter og rykkergebyr

 

6.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter

Marianne E. Larsen er på valg men ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår at suppleanten Lis Larsen indtræder.

I øvrigt er Ove Halfdan-Nielsen på valg. Ove er villig til genvalg.

Som den ene af suppleanterne forslår bestyrelsen genvalg af nuværende suppleant Flemming N. Jensen.

 

7.

Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant

Bestyrelsen foreslår genvalg til de nuværende revisorer Michael Christiansen og Bent Jochumsen, samt Søren Tvede som revisorsuppleant.

 

8.

Eventuelt.

 

 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:

I §1 tilføjes ”Havdrup,” således at teksten ændres til:

Foreningens navn er Antennelauget FLIMMER, og med hjemsted i Havdrup, Solrød Kommune. 


Nuværende ordlyd af:
§10 stk.3 Bestyrelsen er ansvarlig for, at Generaldirektoratet for Post & Telegrafvæsenet underrettes om, hvem der tegner foreningen.

Bestyrelsen foreslår at §10 stk.3 udgår da Generaldirektoratet for Post & Telegrafvæsenet er nedlagt.

 

 

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være et af bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest SØNDAG DEN 10. MARTS 2002.

 

Da bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer kræver tilstedeværelse af mindst 50% af medlemmerne, anmoder bestyrelsen medlemmerne om et stort fremmøde. Er dette ikke muligt, men forslaget har 2/3 flertal af de fremmødte, indkalder bestyrelsen hermed til ekstra- ordinær generalforsamling i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Afstemning om bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen