AntenneLauget Flimmer

 

 

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ANTENNELAUGET FLIMMER TIRSDAG DEN 28. MARTS 2000

Formand Ole Sørensen bød de 33 fremmødte husstande og bestyrelsen velkommen til AntenneLauget Flimmers ordinære generalforsamling 2000.

·        Punkt 1: Valg af dirigent. Advokat Bjarne Juul Pedersen blev valgt enstemmigt og takkede for valget. Bjarne konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.

·        Punkt 2:   Årsberetning: Formand Ole gennemgik den skrevne årsberetning med følgende tilføjelser:

Ole har fået lidt materiale om  hybridnettet (TeleDanmark) fra Ulvelunden. Ole kunne oplyse, at prisen for en grundpakke hos TeleDanmark koster ca. 68 kr. per md. og den fulde pakke koster ca. 230 kr. per md. Vi har stort set det samme kanaludbud, dog har vi ikke de etniske kanaler og en pay per view kanal.

Flimmers hjemmeside ligger nu på http://www.havdrup.dk/,  hvor vi har fået lov til at ligge på en server her i Havdrup. Andre foreninger påtænker at gøre det samme som Flimmer.

Ole, Gert og Marianne havde været på besøg hos Stofa igen i år for at få en opdatering på det forløbende års teknologiske udvikling. Det er fortsat bestyrelsens holdning, at Flimmer på sigt bør have 2 vejs kommunikation i vores net, hvilket betyder, at de ca. 40 forstærkere, som står rundt omkring i området skal opgraderes. Dette vil koste ca. 8000.- kr. pr. forstærker, altså en løsning som vil koste ca. 200.000-300.000 kr. i alt. Herefter vil vores net kunne bruges til bl.a. Internet opkobling, telefoni og pay per view, som giver mulighed for at lave en grundpakke og en fuldpakke som TeleDanmark.

Der var spørgsmål til beretningen fra Stian Olsen omkring emnet hybridnettet i Ulvelunden og en evt. tilslutning til Flimmer.

Formanden kunne oplyse, at hvis Ulvelunden ønskede at koble sig på vores net ville de på grund af netomlægning og gravearbejde osv., få en mer udgift på 90,- kr. pr. md. i 5 år + kontingent pr. husstand.

Jørgen Svendsen spurgte, om bestyrelsen ville gøre lidt ”reklame” hos Ulvelunden for at få  dem ind i vores net. Hertil kunne Ole oplyse, at det havde man fortsat planer om.

Jørgen Svendsen spurgte til emnet fremtid, om signalet ved husstanden fortsat ville være et analog signal, hvis vi fik 2 vejs kommunikation. Her til kunne Ole og Gert oplyse, at man fortsat ville have et analogt signal.

Beretningen blev vedtaget.

·        Punkt 3:   Aflæggelse af  årsregnskab 1999. 

Ove Halfdan-Nielsen gennemgik årsregnskabet.

Regnskabet blevet godkendt.

·        Punkt 4:   Indkomne forslag. Der var ikke kommet nogen forslag fra medlemmerne. På grund af de mange henvendelser i januar måned om TV Danmark 1, så foreslog bestyrelsen, at indlemme TV Danmark 1 i kanaludbudet.

Afstemningsresultat: 9 stemte for og 22 stemte imod. Forslaget blev forkastet.

·        Punkt 5:   Fremlæggelse af  budget, årskontingent, tilslutningsafgift og gebyr. 

Ove Halfdan-Nielsen gennemgik budgettet for år 2000.

Budgettet blev godkendt.

·        Punkt 6:   Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.  Marianne E. Larsen blev genvalgt og Peter Hansen blev valgt ind, da Morten Bo Larsson ønskede at trække sig. Bennie Johansen og Lis Larsen blev genvalgt som suppleanter.

·        Punkt 7:   Valg af revisorer samt revisorsuppleant. Bent Jochumsen og Michael Christiansen blev genvalgt som revisorer og Søren Tvede blev valgt som suppleant.

·        Punkt 8:   Eventuelt.  Formand Ole Sørensen startede med at få ordet og kunne oplyse, at man ønsker at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring, da der i den senere tid har været eksempler på, at bestyrelsesmedlemmer i frivillige ulønnede bestyrelser har fået bøder på op imod 30.000 kr. på grund af fejldispositioner i forenings øjemed.

Endvidere kunne Ole oplyse, at radiokanalen VLR nu hedder POP FM og opfordrer samtidig medlemmerne til at kontakte bestyrelsen, hvis man finder nogle uregelmæssigheder i vores net. Der har i årets løb ligeledes været nogle udfald på radio kanalerne.

Ole tog emnet om 2 vejs-kommunikation op igen og forslog, at man måske kunne dele Flimmer op i 2 afdelinger. Den ene afdeling kunne tage sig af de traditionelle foreningsforpligtelser, som vi  kender det i dag. Den anden afdeling kunne være en kommerciel afdeling, der kunne beskæftige sig med Internet, telefoni, lokale netværk og tilbyde Internet til f.eks. industriområdet.

Herefter var der en god debat medlemmerne imellem om Internet hastigheder, hvor Ole kunne oplyse, at Stofa efter sommerferien regner med at kunne tilbyde os en 2 mega bit løsning. Andre tænkte på at sætte en parabol op til et sådant formål, hvor man derved kunne få en hastighed på 512 kbit. Bestyrelsen kunne oplyse, at hvis vi fik 2 vejs-kommunikation ville hastigheden i vores eget net ikke skabe nogen problemer, uanset hvor meget man prøvede at belaste det, f.eks. vil man faktisk kunne sende en DVD film fra et medlem til andet og se filmen hos denne person.

Tak til dirigenten Bjarne Juul Pedersen og tak til forsamlingen for en god generalforsamling og fordi så mange mødte op.

Bestyrelsen