AntenneLauget Flimmer

 

Referat af ordinær generalforsamling

 Torsdag den 29. Marts 2001 kl. 19.00

I Fælleshuset Ørnesædet, Tyreløkke 62
 

 

Formanden for Flimmer, Ole Sørensen, bød den store fremmødte forsamling velkommen.

1.

Valg af dirigent:

·         Advokat Bjarne Juel Pedersen blev enstemmigt valgt som dirigent og takkede for valget. Bjarne konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovlig indkaldt med 21 dages varsel. Dagsorden var også i henhold til vedtægterne og ingen havde nogen bemærkninger til denne.

2.

Beretning om antennelaugets virksomhed:

·         Der henvises til beretningen udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Der var en enkelt tilføjelse til punktet om anlægget og husforsikring. Bjarne Juhl gjorde opmærksom på, at ikke alle husforsikringer dækker slid og ælde på stikledninger.

·         Beretningen blev herefter godkendt.

3.

 

Aflæggelse af årsregnskab 2000:

·         Forelagt og godkendt af forsamlingen.

4.

Indkomne forslag:

·         Sky Radio udskiftes med Radio Upstairs: Godkendt.

·         TVDanmark 1 i nettet som ny kanal: Nogle få medlemmer havde desværre ikke modtaget forslaget og rent vedtægtsmæssigt var forslaget også omdelt for sent. Dette var ikke forslagsstillers skyld, men bestyrelsens, som undskyldte forsamlingen. Det blev herefter vedtaget at tage forslaget i betragtning, hvilket afførte en livlig diskussion. Kassereren gjorde opmærksom på, at det udregnede beløb ikke dækkede oprettelsen, så investeringen for det resterende år udgjorde 144 kr. Fremover vil den årlige afgift udgøre 144 kr. medmindre TV Danmark justerer de nuværende priser. Bestyrelsens havde valgt hverken at anbefale/afvise forslaget, men at stemme individuelt.                                         23 stemte herefter for forslaget, 20 stemte imod og 3 stemte ikke. Forslaget er herefter godkendt.

5.

Fremlæggelse af budget:

·         Pga. forslaget om TV Danmark 1 ændres indtægterne til kr. 377.498,10 og medlemsbetaling ændres til 1.248 kr./året i forhold til det omdelte budget for år 2001. Budgettet blev herefter gennemgået på alle poster og godkendt.

·         Det nye budget er vedlagt referatet.

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter:

·         Michael Sünksen, Stenløkke 15 og Karsten Larsen, Bistrupvang 29 blev valgt ind som nye medlemmer, og Ove Halfdan-Nielsen og Gert Poulsen blev genvalgt.

·         Suppleanter blev Lis Larsen og Flemming N. Jensen.

·         Ud af bestyrelsen gik Ole Sørensen og Peter Hansen.

7.

Valg af revisorer, samt revisorsuppleant:

·         Bent Jochumsen og Michael Christiansen, samt Søren Tvede blev genvalgt.

8.

Eventuelt:

·         Et medlem gav sin kritik på Stofas arbejde ang. det indendørs ledningsarbejde i forbindelse med omlægningen af sløjfeanlægget i rækkehusene.

·         Forskellen i lydniveauet på de forskellige kanaler blev også bragt på bane, men dette er bestemt fra udbyders side, så her er vi magtesløse.

·         Ole Sørensen kom herefter ind på Internet situationen. Vi er stadig for små til, at udbyderne vil give os et konkurrencedygtigt tilbud. I øjeblikket vil en opgradering af vores net koste over en halv million kroner og vi kan ikke forvente at alle medlemmer vil benytte sig af Internetmuligheden. Enlige betale for andres fordele. Vi får dog til stadighed ønsker fra husstande udenfor vores forening om tilkobling til vores net dvs. vi kan vokse, men det er dyrt at tilkoble sig. Ole fortalte, at han havde hørt, at Tune har samlet alle antennelaug i ét laug og derved skabt et lokalnetværk i byen. Ole foreslog Henning Christiansen fra Havdruplisten at tage et sådant forslag om samme indførelse i Havdrup op på det politiske niveau.

·         Foreningen takkede til sidst Ole Sørensen for sit formandsarbejde i Flimmer.

 

 

Tak til dirigenten Bjarne Juel Pedersen og tak til forsamlingen for en god generalforsamling og fordi så mange mødte op.

 

Bestyrelsen

 

 

 

FLIMMERS BESTYRELSE:

 

Formand:                                                    Gert Poulsen                          GP@Teleservice.com

                                                                 Fåreløkke 14

 

Næstformand og referent:                              Marianne Larsen                     MEL@Telia.dk

                                                                 Tyreløkke 31

 

Kasserer:                                                     Ove Halfdan-Nielsen                Oveha@post2.tele.dk

                                                                 Horseløkke 99

 

Bestyrelsesmedlem (hjemmesiden):                  Karsten Larsen                   Karsten.h.larsen@lmd.ericsson.se

                                                                 Bistrupvang 29

 

Bestyrelsesmedlem:                                      Michael Sünksen                    Msynksen@post3.tele.dk

                                                                 Stenløkke 15

 

I tilfælde af driftsforstyrrelser kontakt Flimmers VAGTTELEFON:   28 52 03 67

 

 

 

 

TV-kanaler

 

TV Program

Kanal

MHz

DR1

11

217,25

DR2

56

751,25

TV2

5

175,25

TV2 Zulu

58

767,25

TV3

21

471,25

TV3+

28

527,25

TVDanmark1 *

8

196,25

TVDanmark2

2

48,25

Kanal København

4

62,25

Sverige1

9

203,25

Sverige2

7

189,25

Sverige TV4

23

487,25

MTV Nordic

47

679,25

CNN

35

583,25

Discovery Nordic

50

703,25

TCM/Cartoon

54

735,25

Eurosport Nordic

39

615,25

Animal Planet

44

655,25

 

 

Radio-kanaler

 

Radio Program

FM Bånd

Danmark P1

95,0

Danmark P2

97,9

Danmark P3

100,6

Danmark P2 Klassisk

99,4

Sverige P2

91,6

Sverige P3

93,1

POP FM

104,0

Radio Voice

102,0

Radio Køge

102,8

Radio 2

106,6

Radio Uptown

89,4

Radio Upstairs *

105,0

Der Oldiesender

105,4

Test  kanal

107,4

 

 

·          TVDanmark 1 og Radio Upstairs vil være i anlægget ved udgangen af uge 25.