Antennelauget FLIMMER


 

Referat af ordinær generalforsamling

Mandag den 25. Marts 2002 kl. 19.00

I Fælleshuset Ørnesædet, Tyreløkke 62

   

 

Formanden for Flimmer, Gert Poulsen, bød den fremmødte forsamling velkommen.

1.

Valg af dirigent:

·         Advokat Bjarne Juel Pedersen blev enstemmigt valgt som dirigent og takkede for valget. Bjarne konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Dagsorden var ligeledes i overensstemmelse med vedtægterne og ingen havde bemærkninger til denne.

2.

Beretning om antennelaugets virksomhed:

·         Formanden aflagde årets beretning.      Årsberetningen 2001/2002.

·         Spørgsmål til den ny Stofa aftale:

Om der var en væsentlig besparelse jfr. de andre tilbud?

Fordelene i forhold til de andre tilbud var en lav bindingsperiode, høj rabat, gratis gennemgang af vores anlæg, samt gratis flytning af udstyret til nyt hus. En anslået besparelse på 15.000 kr. (rabat) samt 50.000 kr. for flytningen af udstyret. I alt en samlet besparelse på ca. 65.000 kr. + moms i rede penge

·         Spørgsmål til afslag fra Solrød Kommune på Flimmer’s evt. forsyning af radio- tv signaler til den kommende udstykning Engløkke:

Hvorfor afslag?

Solrød Kommune har begrundet afslaget med at TDC havde det billigste tilbud på etableringsudgifter, samt et bedre udbud.

·         Beretningen blev herefter godkendt.

3.

 

Aflæggelse af årsregnskab 2001:

  • Årsregnskabet blev gennemgået og herefter godkendt af forsamlingen.

4.

Indkomne forslag:

·                     Der var indkommet 1 forslag til behandling på generalforsamlingen ud over det i indkaldelsen af bestyrelsen fremsatte.

1.  Drøftelse af internet via kabelnettet.

Bestyrelsen havde indhentet tilbud fra Stofa, Arrowhead samt Intercitynet.

En forudsætning for internet via kabelnettet, kræver en opgradering af nettet til 2-vejs kommunikation, en udvidelse med det nødvendige udstyr i hovedstationen samt gravearbejde og en fibertilslutning til internettet. Dette koster ca. 1.000.000 kr. hvilket vil betyde en ekstra udgift per medlem på ca. 3.000 kr. Hertil kommer så udgifter for dem der ønsker at tilslutte sig, på 850,- kr. for oprettelse + forbrug, min. 50,- kr/md.

Dette er for Stofanet. Ved Arrowhead var prisen nogenlunde tilsvarende, men beregnedes anderledes. De kræver til gengæld min 500 medlemmer, hvilket vi ikke kan præstere. Intercitynet vendte ikke tilbage med et tilbud.

·                     Forslaget blev forkastet ved den efterfølgende afstemning, idet Flimmer’s primære opgave er at distribuere radio- og tv signaler, samt at en nødvendig udskiftning af hovedstationen og nogle forestående konverteringsopgaver er nødvendig inden en gennemførelse af et sådan forslag er muligt. Men bestyrelsen vil selvfølgelig holdt nøje øje med udviklingen og fremtidige muligheder.

2.                 Vedtægtsændringer.

Bjarne Jul Pedersen kunne konstatere at bestyrelsens forslag, ikke indeholdt ændringer af væsentlig karakter, og accepterede derfor at der var blevet indkaldt til en evt. ekstraordinær generalforsamling til afholdelse i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling.   

·                     Bestyrelsen fremlagde sit forslag til vedtægtsændringer som anført i indkaldelsen.

     Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte.

·                     Da der på mødet ikke var fremmødt mindst 2/3 af medlemmerne som krævet iflg. vedtægterne, overgik forslaget som nævnt, til den i forvejen indkaldte ekstraordinære generalforsamling.

5.

Fremlæggelse af budget:

·         Budgettet for 2002 blev gennemgået.

·         Spørgsmål til hvorfor vi henlægger til fremtidige opdateringer, samtidig fremsattes forslag til et uændret kontingentet.

Diskussion om fordele og ulemper ved henlæggelser.

·                                 Forslaget blev ved den efterfølgende afstemning forkastet, og det af bestyrelsen fremlagte budget blev herefter godkendt.

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter:

·         Suppleant Lis Larsen, blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Marianne Larsen som ikke ønskede genvalg. Ove Halfdan-Nielsen blev genvalgt.

·         Som suppleanter blev det til genvalg af Flemming N. Jensen og nyvalg til Michael Hansen.

7.

Valg af revisorer, samt revisorsuppleant:

·         Bent Jochumsen var ikke til stede, men havde skriftligt meddelt bestyrelsen at han ikke ønskede genvalg og afgik derfor som revisor.

·         Michael Christiansen, samt revisorsuppleant Søren Tvede blev genvalgt som revisorer.

·         Som ny revisorsuppleant blev valgt Jan Priess.

8.

Eventuelt:

·                     Spørgsmål til hvordan / hvornår Flimmer revidere programudbudet.

     Dette er op til medlemmerne at stille som forslag til en generalforsamling.

·                     Forslag om at Flimmer genindfører en afstemning om kanaludbuddet, hvert andet år.

     Dette har store økonomiske konsekvenser, samt et kæmpe arbejde, og umiddelbart viste sidste undersøgelse ikke den store ændring. En lille antenneforening er ikke lovgivningsmæssigt pålagt disse undersøgelser mere, så bestyrelsen foretrækker at medlemmerne stiller forslag om ændringer på en generalforsamlingen. Til orientering koster en kanal ændring i nettet ca. 16.000 kr. + moms og en tilføjelse ca. det dobbelte.

·                     Spørgsmål om Flimmer har ”berøringsangst” til TDC? Nej det har vi ikke. Dette har faktisk været op til diskussion mange gange på generalforsamlinger, sidst for et par år siden stemte vi om vi skulle sælge til TDC. Forsalget blev den gang, i lighed med tidligere forkastet.

     Vigtigt at bestyrelsen sigter på fremtiden idet medlemmerne ikke ønsker et      forældet net om nogle år.

9.

Dirigent:

  • Advokat Bjarne Juel Pedersen erklærede herefter den ordinære generalforsamling for slut.

 

 

 ---- ooOoo ----

 

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling

afholdt i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling

Mandag den 25. Marts 2002.

 

1.

Dirigent:

  • Advokat Bjarne Juel Pedersen blev enstemmigt valgt som dirigent og takkede for valget.

     Bjarne konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2.

Afstemning om bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:

  • Forslaget blev godkendt.

3.

Dirigent:

  • Advokat Bjarne Juel Pedersen erklærede herefter den ekstraordinære generalforsamling for slut.

 

Tak til dirigenten Bjarne Juel Pedersen og tak til forsamlingen for en god generalforsamling og at så mange mødte op.

 

Bestyrelsen