Antennelauget FLIMMER

Referat af ordinær generalforsamling

Torsdag den 27. Marts 2003 kl. 19.00

I Fælleshuset Ørnesædet, Tyreløkke 62

 


 

Formanden for Flimmer, Gert Poulsen, bød den fremmødte forsamling velkommen.

1.

Valg af dirigent:

·        Advokat Bjarne Juel Pedersen blev enstemmigt valgt som dirigent og takkede for valget. Bjarne konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Dagsorden var ligeledes i overensstemmelse med vedtægterne og ingen havde bemærkninger til denne.                                                                                   Bjarne konstaterede desuden, at de indkommende forslag var blevet rettidigt omdelt ifølge vedtægterne.

2.

Beretning om antennelaugets virksomhed:

·        Formanden aflagde årets beretning.        Link til årsberetningen

·        Beretningen blev herefter godkendt.

3.

 

Aflæggelse af årsregnskab 2002:

·        Årsregnskabet blev gennemgået og herefter godkendt af forsamlingen.

4.

Indkomne forslag:

Der var indkommet 1 forslag til behandling på generalforsamlingen ud over de tre i indkaldelsen af bestyrelsen fremsatte.

1.  Genindførelse af TV2-Zulu i flimmerregi

Forslaget blev debatteret af forsamlingen, hvor der både var opfordringer til at stemme for og imod forslaget.

Afstemningsresultatet af den skriftlige afstemning:  FOR: 36  IMOD: 36  Blanke: 1

Det fremsatte forslag blev forkastet som følge af stemmelighed iflg. vedtægterne.

2.  POP FM

Denne station, blev af bestyrelsen, midlertidigt fjernet fra flimmers sendeflade, som følge af væsentlig prisstigning efter sidste generalforsamling. Bestyrelsen ønskede derfor generalforsamlingens tilkendegivelse om denne station fortsat ønskes udsendt.

Afstemning via håndsoprækning viste overvældende flertal for at POP FM fortsat ikke er i sendefladen.

3.  Radio 2

Denne station, blev af bestyrelsen, midlertidigt fjernet fra flimmers sendeflade, som følge af væsentlig prisstigning efter sidste generalforsamling. Bestyrelsen ønskede derfor generalforsamlingens tilkendegivelse om denne station fortsat ønskes udsendt.

Afstemning via håndsoprækning viste overvældende flertal for at Radio2 fortsat ikke er i sendefladen.

4.  The Voice

Denne station blev af bestyrelsen midlertidigt forlænget til at være i anlægget, selv om der skulle betales ekstra i afgift. Bestyrelsen ønskede derfor generalforsamlingens tilkendegivelse om denne station fortsat ønskes udsendt.

Afstemning:   FOR: 27      IMOD: 30

Resultat: The Voice vil blive taget af nettet pr 31.12.2003 iflg. gældende opsigelsesregler.

5.

Fremlæggelse af budget:

·        Budgettet for 2003 blev gennemgået.

·        Spørgsmål til hvilken indflydelse, det har for budgettet, at The Voice netop er

      besluttet at skulle fjernes.

      Svar: Da Flimmer er kontraktligt forpligtet i dette regnskabsår, vil der ikke være  

               nogen umiddelbar ændring i budgettet for 2003. Kaseren oplyste at dette vil

               først få effekt i det kommende budget for 2004. I nutids kr. betyder det ca.

               kr. 23 pr. medlem pr. år.

·        Spørgsmål til hvorfor vi henlægger til fremtidige opdateringer.                                   

      Svar: bestyrelsen forsøger at vedligeholde / opbygge en kapital der sætter

               foreningen i stand til at kunne foretage kommende nødvendige

              udskiftninger af anlægget på en fremtidssikret og for medlemmerne 

              økonomisk måde. Fremtidssikring er f.eks., at udskifte til tovejssystem, der

              er nødvendigt for hhv. selector funktioner og internet via antenne. Større

              investeringer er også udskiftning af hovedstationen, samt skift til digital

              modtagelse og ændring til stereo.

·        Det af bestyrelsen fremlagte budget blev herefter godkendt.

 

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter:

·        Gert Poulsen, Karsten Larsen og Michael Hansen blev alle genvalgt.

·        Som suppleanter blev det til genvalg af Flemming N. Jensen og nyvalg til Ole Skov.

7.

Valg af revisorer, samt revisorsuppleant:

·        Michael Christiansen og Søren Tvede blev genvalgt som revisorer.

·        Jan Priess blev genvalgt som revisorsuppleant.

8.

Eventuelt:

·        Der var et ønske om at der skulle laves, og stemmes om, en vedtægtsændring, der betyder at man kan give fuldmagt til fremtidige afstemninger vedrørende programudvalget.

      Svar fra bestyrelsen: det står alle medlemmer frit at stille forslag til generalforsamlingen i henhold til nuværende vedtægters procedure.

·        En deltager i forsamlingen udtrykte, at det var meget beklageligt, at TV2 ZULU ikke blev stemt ind.

·        En deltager i forsamlingen udtrykte, at det var meget beklageligt, at The Voice blev stemt ud.

·        Der blev spurgt til, om bestyrelsen ville benytte brugerundersøgelsen til andet end den præsentation der er blevet sendt ud?

Svar: Bestyrelsen kikker selvfølgelig på resultatet som en vejledning til de beslutninger der vil blive taget i fremtiden.

·        Hvor mange kanaler skal der være i systemet?

Svar: Dette er noget som generalforsamlingen bestemmer. Dette sker ved at medlemmer indgiver forslag til beslutning i henhold til vedtægterne.

·        Har bestyrelsen kontakt med Li Eliasens initiativ, samt har de tænkt sig at der skulle være en repræsentant til stede ved hendes møde d. 1.april?

Svar: Ja, vi har været kontaktet af Li om at give oplysninger om vores medlemmer, hvilket vi har afvist. Bestyrelsen ser ikke umiddelbart noget der kan blive til gavn for vores forening.

Vi vil selvfølgeligt sende en repræsentant til mødet.

·        Hvad med at fylde kapaciteten op med gratiskanaler.

Svar: Dette er der hele tiden overvejelser om. Dette er dog ikke uden omkostninger, da der skal stilles udstyr op, og det koster som bekendt penge.

·        Kan man have forskellige pakkeløsninger af programudbuddet?

Svar: Dette kan ikke lade sig gøre i den nuværende tekniske løsning.

·        Skal man være medlem af Flimmer?

      Svar: Ja, der foreligger en deklaration om medlemskab indenfor Flimmers  

      område.

·        Kan man få formandens beretning udsendt til medlemmerne før generalforsamlingen, evt. offentliggjort på webben?

      Svar: Det kan godt lade sig gøre, trykning og udbringning er dog ikke helt billigt

      mere. Hvis den lægges på webben, er der mange der ikke kan se den.

·        Det opfordres til, at flimmer sikrer sig, at generalforsamlingen ikke falder sammen med vandværkets.

·        Opfordring til at tænke i nye baner, f.eks. et samarbejde med TDC.

      Svar: Bestyrelsen er hele tiden åben for nye muligheder, TDC kunne være en af

      flere muligheder, men alle tidligere forhandlinger har vist sig at være

      uinteressante eller  meget dyre.

9.

Dirigent:

  • Advokat Bjarne Juel Pedersen takkede herefter for god ro og orden, og erklærede den ordinære generalforsamling for slut.