Antennelauget FLIMMER

 

 

Referat fra generalforsamling

 

Mandag den 22. marts 2004 kl. 19.00

 

i fælleshuset Ørnesædet, Tyreløkke 62.

 

 

Dagsorden:

 

1.        Valg af dirigent.

2.        Beretning om antennelavets virksomhed.

3.        Aflæggelse af årsregnskab 2003.

4.        Indkommende forslag.

4.1. forslag fra bestyrelsen, vedrørende ændring af kontingentopkrævning (se bilag).

4.2. forslag om, at formandens beretning sendes ud sammen med indkaldelsen (se bilag, mrk. A).

4.3. forslag om at kunne stemme ved fuldmagt til generalforsamlingen (se bilag, mrk. B).

4.4. forslag om at få TV2 Zulu i programudvalget igen (se bilag, mrk. C).

4.5. forslag om at få TV2 Charlie i programudvalget (se bilag, mrk. D).

4.6. forslag om at få genindført radiokanalen The Voice igen (se bilag, mrk. E).

5.        Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af årskontingent, tilslutningsafgifter       og rykkergebyr.

6.        Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter.

7.        Lis Larsen og Ove Halfdan-Nielsen er på valg. Lis og Ove modtager begge genvalg.

8.        Nuværende suppleanter, Ole Schou modtager genvalg, medens Flemming Jensen udtræder af foreningen pga. fraflytning.

9.        Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant.

10.    Bestyrelsen foreslår genvalg af de nuværende revisorer Michael Christiansen og Søren Tvede, samt Jan Priess som revisorsuppleant.

11.    Eventuelt.


 

1:    Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Bjarne Juel Pedersen, som blev valgt.

Bjarne fastslog herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge vedtægterne

 

2:    Beretning om antennelavets virksomhed.

Formanden berettede om årets begivenheder. (Beretningen er vedlagt referatet).

Spørgsmål: hvad bliver prisen på hovedstationen?

Svar: Der er et budget på ca. 200.000 kr. Bestyrelsen har haft indhentet flere tilbud

    for opførelsen.

Spørgsmål: Hvordan er mulighederne for internet?

Svar: bestyrelsen undersøger mulighederne når de fysiske rammer herfor er på

         plads. (Når den ny hovedstation er opført).

 

Beretningen blev herefter godkendt af forsamlingen.

                               

3:   Aflæggelse af årsregnskab 2003.

      Regnskabet blev gennemgået, og derefter godkendt af forsamlingen.

 

4:    Indkommende forslag:

 

4.1   Forslag fra bestyrelsen, vedrørende vedtægtsændring om at opdele

        kontingentbetalingen i to årlige rater. 

 

        Forslaget blev vedtaget med stort flertal.

        Herefter vil forslaget derfor blive fremlagt til den efterfølgende indkaldte

        ekstraordinære generalforsamling for endelig vedtagelse.

 

4.2       Forslag om at formandens beretning sendes ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

Kommentar fra formanden: Der er meget arbejde forbundet med at arrangere selve generalforsamlingen, samt at der ofte er informationer, som først er afklaret tæt på generalsamlingens afholdelse.

Kommentarer fra salen: Det er alligevel samme arbejde. Hvad med at lægge det på nettet inden mødet, så man kan forberede evt. spørgsmål? 

 

Forslaget blev ændret til, af formanden offentliggør beretningen på nettet senest 1 uge før mødet, samt at der vil ligge kopier ved indgangen til generalforsamlingen til dem der måtte ønske.

Forslaget blev herefter godkendt af forsamlingen

 


4.3    Forslag om at man skal kunne stemme ved fuldmagt.

Kommentar: Det frygtes, at man kan udnytte en sådan regel kreativt, f.eks. ved at indsamle fuldmagter for at forsøge kuppe et forslag igennem.

Svar: Der er netop foreslået, at man kun kan have en fuldmagt med per medlem

 

Forslaget blev vedtaget med stort flertal. Da dette ligeledes indebærer en ændring af foreningens vedtægter, vil forslaget derfor blive fremlagt til den efterfølgende indkaldte ekstraordinære generalforsamling for endelig vedtagelse.

 

4.4    Forslag om at få indlagt TV2 Zulu i programudvalget igen.

Mange kommentarer fra salen:

·         Man vil gerne kunne fortsætte med at se programmer der skifter fra en kanal

      (TV2) til en anden (TV2 Zulu).

·         Stationen har en meget attraktiv sendeflade.

·         Det er at punge yderligere ud til at se flere reklamer.

·         Vi betaler licenspenge i forvejen, og der er åbenbart ikke skodder mellem de

      to kanaler som det ellers hævdes fra TV2’s bestyrelse.

·         Jeg kommer kun for at stemme nej.

·         Eftersom man gladelig, bruger mange penge til andre fornøjelser (f.eks.

      cigaretter og spiritus), kan man vel også undvære de 10 kr. pr. måned.

·         Det er vigtigt af få flere kanaler, så hver især frit kan vælge.

·         Til hvad? Til at se flere genudsendelser!

·         Vi fravalgte Zulu sidste år, da vi følte os manipuleret. (Først oprettet som

      must carry kanal, derefter skal man pludselig betale for den).

·         Der er jo også andre kanaler i udbuddet, som man ikke ser. De er der jo

      pga. foreningen er demokratisk!

Bestyrelsen blev spurgt om FDA’s holdning.

Formanden: FDA har fortsat samme holdning som sidste gang.

 

Resultatet af afstemningen, som blev gjort skriftligt: For: 41, imod: 26, blanke: 4

Forslaget blev vedtaget.

Information fra formanden: Det vil tage ca. 1 - 2 uger at få kanalen tilbage i nettet.

 

4.5    Forslag om at få indført TV2 Charlie i udbuddet

Kommentar:         Vi vil gerne have kanalen ind, da den henvender sig til den lidt

                        ældre seergruppe.

Kommentar:         Det er et lidt løst grundlag.

Formanden:         Læste op fra TV2 Charlies informations materiale, som ikke

                        indeholdt ret meget information, da programfladen endnu ikke

                        er fastlagt.

Forslag:              Kan vi få kanalen ind som en prøvekanal?

Formand:            Nej kapaciteten er nu er helt udnyttet, som følge af Zulu’s

                          genindførelse. Dette kræver nyt modtageudstyr (ca. 100 kr. pr.

                          medlem pr. ny kanal)

 

Forslaget blev trukket.

 

4.6    Forslag om genindførelse af radiokanalen ”The Voice”

        Kommentar: Det er en meget populær kanal blandt de unge.

 

        Afstemning foregik ved håndsoprækning: for: 16, imod: 18

        Forslaget blev derfor nedstemt.

 

5:    Budget 2004

 

Ove foretog en gennemgang af budgetforslaget for 2004.

Specielt henledes opmærksomheden på, at da TV2 Zulu blev besluttet genindført,

betyder dette en forhøjelse af kontingentet på 120 kr. pr. husstand i forhold til det omdelte budget.

 

Budgettet blev herefter vedtaget.

                                           

6:    Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter.

 

Ove og Lis blev genvalgt til bestyrelsen, uden modkandidater.

 

Ole Schou modtog genvalg

Peter Krisjansson, Grønløkke 22, lod sig opstille som suppleant.

Suppleanterne blev herefter valgt uden modkandidater.

 

7:    Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.

 

Alle modtager genvalg, og blev valgt uden modkandidater.

 

8:    Eventuelt

 

Opfordring til at bestyrelsen arbejder med muligheden for at få bredbånd i anlægget.

                                                                                                         

Spørgsmål: Har bestyrelsen erfaring med, om kabler skal skiftes, samt i så fald, hvad skal man bruge for kabler?

Svar: Vi ser kun problemer med overgravning, endnu ikke generelle problemer med gamle kabler.

 

Forslag om at lægge information om anbefalet antenne materiel og kabler mv. som man bør bruge på vores hjemmeside.

 

 

 

                                           Generalforsamlingen er herefter afsluttet.


 

 

 

 

Antennelauget FLIMMER

 

 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

 

Mandag den 22. marts 2004, umiddelbart efter en ordinære

 

i fælleshuset Ørnesædet, Tyreløkke 62.

 

 

Dagsorden:

 

1  Valg af dirigent.

2  Vedtægtsændring: Forslag om at opdele kontingentopkrævning i 2 årlige rater.

3  Vedtægtsændring: forslag om at kunne stemme ved fuldmagt.

 

 

1:    Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog igen Bjarne Juel Pedersen, som blev valgt.

 

2:    Vedtægtsændring: Forslag om at opdele kontingentopkrævning i 2 årlige rater.

 

Forslaget blev vedtaget med samtlige stemmer.

                                     

3:    Vedtægtsændring: Forslag om at kunne stemme ved fuldmagt.

 

Forslaget blev vedtaget med samtlige stemmer.

 

                                   

 

Den ekstraordinære generalforsamling er herefter afsluttet.

 

 

 

 

Oversigt over bestyrelsen

 

 

Formand

Gert Poulsen

Fåreløkke 14

gpo@post7.tele.dk

gert.poulsen@siegling.com

Næstformand

Karsten Larsen

Bistrupvang 29

karsten.helbo.larsen@mail.dk

Kasserer

Ove Halfdan-Nielsen

Horseløkke 99

oveha@post2.tele.dk

Bestyrelsesmedlem

Lis Larsen

Køgeløkke 5

oleslarsen@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedlem

Michael H. Jantunen

Svenstrupvang 19

mhj@flimmertv.dk

Suppleant

Peter Krisjansson

Grønløkke

 

Suppleant

Ole Schou

Byløkke 4

 

 

 

 

NB: FLIMMER har fået ny egen web adresse

www.flimmertv.dk

 

Telefonnr. Til vagt telefonen for fejlmelding: 28 52 03 67