Flimmernet

din lokale medieleverandør i Havdrup

Generalforsamling

Generalforsamling 2019

Dagsorden:

Beretningen kan ses på vores hjemmeside 1 uge før, eller fås ved indgangen til generalforsamlingen.
Regnskab 2018 og budget for 2019 kan ses på vores hjemmeside.

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om Antennelaugets virksomhed
 3. Aflæggelse af årsregnskab 2018
 4. Indkomne forslag
  Forslag fra bestyrelsen:
  4.1 Vedtægtsændring, forslag om nyt navn til foreningen.
  4.2 Vedtægtsændring, forslag om ændring af vores interesseområde.
  Se forslagene på side 2.
 5. Fremlæggelse af budget 2019 til godkendelse, herunder fastsættelse af årskontingenter, tilslutningsafgift og rykkergebyr
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter
  Bestyrelsesmedlemmer Michael Jantunen, Peter Leisner og Erik Bouzaglo er på valg. Alle modtager gerne genvalg.
  Nuværende suppleanter, Dino Bonometti og Pernille Bayard er på valg. Begge modtager genvalg.
 7. Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant
  Revisorer, Michael Christiansen og Jan Priess er på valg, kun Jan Priess modtager genvalg.
  Revisorsuppleant Eigil Mørk er på valg. Eigil modtager genvalg.
 8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være et af bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest ONSDAG DEN 6. MARTS 2019.

Da forslag til vedtægtsændringer kræver tilstedeværelse af mindst 50% af medlemmerne, anmoder bestyrelsen medlemmerne om et stort fremmøde.
Er dette ikke muligt, men forslaget har 2/3 flertal af de fremmødte, indkalder bestyrelsen hermed til ekstra- ordinær generalforsamling i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Afstemning om forslagene til vedtægtsændring.

4.1 Forslag om nyt navn til foreningen:

Antennelauget” Flimmer blev brugt, da man startede foreningen tilbage i 1970’erne for snart 50 år siden, hvor vi udelukkende leverede få TV signaler, dengang alle ellers havde en antenne på taget.

Men tiden har ændret sig, og den digitale verden er en realitet. Vi er alle berørt af internettet, som Antennelauget leverer til medlemmerne i dag. Vi kan modtage TV signaler denne vej, samt det er muligt at have en personlig internet adresse via foreningens internet (Flimmernet)
Derfor foreslår bestyrelsen, at vi opdaterer vores navn til at være sigende for vores tilbud til medlemmerne nu og i fremtiden. Vi mener ”FLIMMERNET, din lokale medieleverandør i Havdrup” er dækkende for nutidens og fremtidens ydelser fra vores forening.

Nuværende tekst, § 1:
Foreningens navn er Antennelauget Flimmer, og med hjemsted i Havdrup, Solrød kommune.
Ny foreslået tekst, § 1:
Foreningens navn er Flimmernet, din lokale medieleverandør i Havdrup.

4.2 Forslag om ændring af vores interesseområde
Bestyrelsen har længe talt om at få udvidet vores dækningsområde. Det er nu lykkedes med 11 nye medlemmer i bebyggelsen Smedehusene, som ligger på Bryggerivej nr. 1. Derfor foreslår bestyrelsen den nye justering af §2.
Nuværende tekst, § 2:
Antennelaugets interesseområde afgrænses af den forlagte Tykmosevej, Jernbanen, Skolevej og Ørnesædevej og omfatter de på vedhæftede kortbilag 202, 2o3, og 217 angivne arealer. Se nederst

Ny foreslået tekst, § 2:
FLIMMERNET’s interesseområde er hele postdistriktet 4622 Havdrup.

admin • 5. marts 2019


Previous Post

Next Post

%d bloggers like this: