Flimmernet

din lokale medieleverandør i Havdrup

0

Vedtægter

§ 1 Foreningens navn er Flimmernet – din lokale medieleverandør i Havdrup med hjemsted i Havdrup, Solrød kommune.

§ 2 Flimmernet interesseområde afgrænses af den forlagte Tykmosevej, Jernbanen, Skolevej og Ørnesædevej og omfatter de på vedhæftede kortbilag 202, 2o3, og 217 angivne arealer. Se nederst

§ 3 Foreningens formål er at eje, vedligeholde og drive kabelnet til modtagelse af radio- og fjernsynsprogrammer samt eventuelle andre elektroniske tjenester samt varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse hermed. Foreningen drives efter de til enhver tid gældende bestemmelser, fastsat af de offentlige myndigheder for sådanne anlæg.

Stk. 2. Foreningens ejendom omfatter kabelanlæg samt de til enhver tid tilsluttede kabler og standere ved skel.

§ 4 Enhver som bor i foreningens forsyningsområde kan optages som medlem og forlange sig tilsluttet Flimmernets kabelnet, mod at betale den til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte tilslutningsafgift samt de anlægsomkostninger, der er forbundet med tilslutningen.

Stk. 2. Nyanlæg, reparation samt vedligeholdelse af anlægget forestås af en af bestyrelsen anvist montør, ligesom enhver tilslutning til og afbrydelse af antennesignalet alene kan ske ved Flimmernet foranstaltning.

Stk. 3. Ethvert medlem er pligtig til enhver tid at give den af bestyrelsen anviste montør uhindret adgang til foreningens stander.

§ 5 Såfremt et medlem undlader at opfylde de i nærværende vedtægter fastsatte bestemmelser, eller de af generalforsamlingen vedtagne beslutninger, kan bestyrelsen beslutte, at antennesignalet afbrydes. En sådan beslutning kan af vedkommende medlem indbringes for næstkommende generalforsamling.

Stk. 2. Et medlem, hvis kabelsignal er afbrudt i henhold til stk. 1, kan gentilsluttes fællesantennesignalet, når de til grund for afbrydelsen værende forhold er berigtiget og medlemmet har betalt ny tilslutningsafgift.

§ 6 Ved ejerskifte kan den nye ejer indtræde i den hidtidige ejers rettigheder og forpligtelser. Andele af foreningens formue er ikke genstand for overdragelse eller nogen form for kapitalisering.

§ 7 Generalforsamlingen er Flimmernets højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest inden udgangen af marts måned og indkaldes skriftligt med 21 dages varsel. Indkaldelse via e-mail anses for lovlig indkaldelse. Straks indkaldelse er udsendt placeres den på Flimmernets hjemmeside. Samtidig med indkaldelsen placeres på hjemmesiden også det reviderede regnskab og forslag til budget for det kommende år.

Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling, omfatter følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse herunder fastsættelse af årskontingent, tilslutningsafgift og rykkergebyr.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Stk. 4. Forslag fra medlemmerne skal tilsendes bestyrelsen senest 15 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkommende forslag offentliggøres på samme medier som indkaldelsen senest 8 dage inden afholdelse af ordinær generalforsamling.

Stk. 5. Hver boligenhed har een stemme.

Stk. 6. Det er muligt at stemme i henhold til skriftlig fuldmagt, dog kan hver boligenhed højst medbringe én fuldmagt.

Stk. 7. Alle valg og almindeligt forekommende sager, afgøres ved stemmeflerhed. Afstemning sker ved håndsoprækning, dog skal afstemning ske skriftligt, såfremt dirigenten eller et medlem kræver det. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 8. Til vedtægtsændringer kræves, at mindst 50 % af medlemmerne er repræsenteret ved generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Er 50 % af medlemmerne ikke repræsenteret, men 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget, går sagen ud af dagsordenen, og en ekstraordinær generalforsamling indkaldes inden 14 dage efter den ordinære generalforsamling, med 8 dages varsel. På denne generalforsamling afgøres spørgsmålet uanset de mødende medlemmers antal, og da med almindelig stemmeflertal.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller skal afholdes, når mindst 20 medlemmer (enheder) fremsætter skriftlig begæring herom til formanden, med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen er da pligtig til at foranstalte ekstraordinær generalforsamling afholdt snarest belejligt.

§ 9 Foreningen ledes af den generalforsamlingen valgte bestyrelse, som består af 6 medlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges særskilt for 2 år ad gangen. 3 medlemmer på lige årgange samt de 3 andre medlemmer på ulige årgange. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen, incl. formanden eller når denne har forfald næstformanden, er til stede.

Stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formanden eller dennes stedfortræders stemme afgørende. Bestyrelsen kan bemyndige formanden til at træffe afgørelser af ikke principiel karakter.

Stk. 5. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eventuelt dennes stedfortræder, eller 2 andre medlemmer af bestyrelsen finder det påkrævet. Referater af bestyrelsesmøder udsendes som mail til bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter og godkendes pr. mail indenfor 14 dage. Efter referatets godkendelse gøres dette i redigeret form tilgængeligt på foreningens website.

Stk. 6. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at antage en regnskabskyndig, lønnet kasserer, der ikke skal være medlem af foreningen, til at forestå foreningens regnskabsførelse.

§ 10 Foreningen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem, ved formandens fravær af næstformanden samt 1 bestyrelsesmedlem.

Stk. 2. Foreningen tegnes af kasseren alene ved dispositioner over foreningens girokonto, medens foreningens bankkonto tegnes af formanden samt kassereren.

Stk. 3. Udgået.

Stk. 4. Efter forholdene nedsættes arbejdsudvalg og til disse kan også inddrages medlemmer udenfor bestyrelsen.

§ 11   Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Betalingen falder i to rater. Første rate forfalder 1.januar og er et á conto beløb svarende til halvdelen af forrige års kontingent. Anden rate forfalder 1.maj og udgør årets fastsatte kontingent minus første rate. Betaling kan kun gyldigt ske ved anvendelse af det fremsendte indbetalingskort eller via Pengeinstitutternes Betalings Service ( PBS ).

Stk. 2. Såfremt kontingentet ikke er betalt senest henholdsvis 5. januar og 5. maj samme år, skal bestyrelsen efter skriftlig påkrav overgive fordringen til retslig inkasso. Bestyrelsen er samtidig pligtig, ved sin montør, at afbryde signalet, jf. § 5. Afbrydelsen af signalet fritager ikke medlemmet for betaling af forfaldent medlemskontingent, ligesom medlemmet er forpligtet at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende betaling, herunder rykkergebyr fastsat af generalforsamlingen, udgifter til afbrydelse af signalet samt inkassoomkostninger.

Stk. 3. I forbindelse med ændring eller udvidelse af anlægget, er alle medlemmer pligtige at betale det af generalforsamlingen vedtagne gebyr inden en nærmere fastsat dato. Betales et sådan fastsat gebyr ikke rettidigt, følges samme retningslinjer som fastsat i stk. 2.

Stk. 4. Bestyrelsen arbejder for at give det enkelte medlem den største mulig frihed for individuelle valg, efterhånden som teknologien og økonomien tillader det

§ 12 Flimmernets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 2000,00. Flimmernets midler skal være anbragt i anerkendt pengeinstitut.

Stk. 3. Flimmernets regnskab revideres af de af generalforsamlingen for et år ad gangen valgte revisorer.

Stk. 4. Revisorerne skal mindst en gang årligt, foretage uanmeldt kasseeftersyn.

Stk. 5. Kassereren forestår inkassation af kontingenter og tilslutningsafgift samt betaling af de af foreningen løbende udgifter, i henhold til det på generalforsamlingen vedtagne budget.
Den daglige regnskabsmæssige registrering og udarbejdelse af årsregnskab og budgetforslag, påhviler ligeledes kassereren. Foreningens regninger betales først, når disse er attesterede af formanden, eller dennes stedfortræder.

§ 13 Bestyrelsen kan ansætte en teknisk sagkyndig, til at føre tilsyn med og forestå vedligeholdelsen af anlægget. Ombygning og udvidelser, der kræver væsentlige ændringer af anlægget, kan alene foretages med generalforsamlingens godkendelse, der ligeledes kræves ved sammenlægning med andre anlæg.

§ 14 Flimmernets virke ophører, såfremt foreningen nedlægges. Ophævelse af foreningen kan i så fald alene ske ved beslutning på generalforsamling, hvor mindst 3/4 af medlemmerne stemmer for og ved kommunens tiltræden. Ophæves foreningen, foreholdes der med foreningens midler, efter generalforsamlingens nærmere vedtagelse.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 06.11.1978.

Ændringer foretaget på følgende ekstraordinære generalforsamlinger:

21.12.1978 – 17.05.1979 – 13.04.1985 – 16.04.1986 – 15.04.1991 – 25.03.1993 – 29.03.1994 – 25.03.2002 – 22.03.2004 – 25.03.2009 – 28.03.2012 – 27.03.2014 –27.03.2018